วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สารเสพติด
กศน.อำเภอมหาชนะชัยร่วมต้านภัยยาเสพติด
ยาเสพติดเป็นภัย ต่อชีวิต เป็นพิษตอสังคม
สารเสพติด หมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำให้ผู้เสพเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจและอาจพิ่มปริมาณความต้องการขึ้น
ลักษณะของผู้เสพสิ่งเสพติด

1.มีความต้องการอย่างมาก
2.มีความต้องการปริมาณเพิ่มขึ้น
3.อารมณ์หงุดแนเฉียว

ประเภทของสารเสพติด
1.สิ่งเสพติดธรรมชาตื
2.สิ่งเสพติดสังเคราะห์
ลักษระของสารเสพติดที่มีผลต่อระบบประสาท
1.ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท
2.ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
3.ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท
4.ทำให้ประสาทหลอน


1 ความคิดเห็น:

  1. เราต้องช่วยกันปราบปราม หรือ ป้องปรามให้มากที่สุดครับ

    ด้วยความหวังดีจาก
    www.nanatest.com
    ชุดตรวจสารเสพติด

    ตอบลบ